Phillip Le & Diem Nguyen

5/29/2022

3M-LOGO-1.png

Timeline edit hình

       

Ngày giao

Hình edit (400 photos)

7/3/2022 – 9:00 PM

Layout album (70 pages)

7/10/2022 – 9:00 PM

  • Sau ngày cưới của anh chị, team sẽ tiến hành edit hình và video để bàn giao sản phẩm theo đúng thời hạn. Trong đó:

– Thời gian edit hình là 5 tuần kể từ ngày cưới

– Thời gian layout album là 6 tuần kể từ ngày cưới

– Thời gian để chỉnh sửa hình theo phản hồi của anh chị là 14 ngày kể từ ngày nhận được phản hồi

– Thời gian in album là 1 tháng kể từ ngày anh chị phê duyệt layout

Home