Timeline edit


Ngày giao

Hình edit

Ngày 3/18/2023 – 9:00 PM

Layout album

Ngày 3/25/2023 – 9:00 PM

Full video

Ngày 4/1/2023 – 9:00 PM

Highlight video

Ngày 4/9/2023 – 9:00 PM

 • Nếu anh chị có bài hát yêu thích muốn được sử dụng trong video, vui lòng gửi Byn tên bài hát & ca sỹ trình bài
 • Video và hình sau khi bàn giao sẽ hỗ trợ sửa theo ý anh chị 3 lần. Khi note sửa, anh chị vui lòng note giúp team chi tiết tất cả những chỗ anh chị muốn sửa để team edit sửa đúng theo yêu cầu của anh chị và bàn giao sản phẩm hoàn thiện đến anh chị trong thời gian sớm nhất
 • Thời gian để 3M điều chỉnh lại hình ảnh/video theo feedback của ảnh chị là 7 – 14 ngày (kể từ ngày nhận được feedback)
 • Sau 45 ngày kể từ ngày 3M giao sản phẩm đã edit, nếu anh chị không phản hồi nội dung cần chỉnh sửa về layout album & 2 video, 3M sẽ tiến hành in album và gửi mail bàn giao, kết thúc hợp đồng.
 • Dữ liệu của anh chị (hình ảnh & video) sẽ được lưu trữ tại hệ thống của 3M trong vòng 1 năm kể từ ngày cưới của anh chị. Sau 1 năm, hệ thống sẽ tự động xóa toàn bộ dữ liệu (KHÔNG THỂ KHÔI PHỤC). Vì vậy, anh chị cần download hình ảnh & video về máy tính/điện thoại cá nhân để lưu trữ. Sau 1 năm kể từ ngày cưới của anh chị, 3M không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu mất dữ liệu (hình ảnh & video) do anh chị không download.

Delivery date

Photos edited

12/3/2022 – 9:00 PM

Layout album

12/10/2022 – 9:00 PM

Print & Ship album

30-35 ngày kể từ ngày anh chị duyệt layout

Delivery date

Hình edit

4/29/2023 – 9:00 PM

Layout album

5/6/2023 – 9:00 PM

In & Ship album

30-35 ngày kể từ ngày anh chị duyệt layout

 • Sau ngày cưới của anh chị, 3M Weddings sẽ tiến hành chọn lọc & edit hình. Thời gian để hoàn tất việc edit hình là 6 tuần
 • Sau khi giao bản layout album (online), 3M Weddings sẽ chỉnh sửa theo feedback của anh chị trước khi in.
 • Sau 45 ngày kể từ ngày giao layout album (online), nếu anh chị không phản hồi về việc chỉnh sửa, 3M sẽ tiến hành in & ship album đồng thời bàn giao và kết thúc hơp đồng.
 • Dữ liệu của anh chị (hình ảnh) sẽ được lưu trữ tại hệ thống của 3M trong vòng 1 năm kể từ ngày cưới của anh chị. Sau 1 năm, hệ thống sẽ tự động xóa toàn bộ dữ liệu (KHÔNG THỂ KHÔI PHỤC). Vì vậy, anh chị cần download video về máy tính/điện thoại cá nhân để lưu trữ. Sau 1 năm kể từ ngày cưới của anh chị, 3M không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu mất dữ liệu do anh chị không download.

Delivery date

Photos edited

4/1/2023 – 9:00 PM

Layout album

4/8/2023 – 9:00 PM

Full video

4/15/2023 – 9:00 PM

Highlight video

4/22/2023 – 9:00 PM

Print & Ship album

30-35 days from the date you approve the layout

 • After your wedding day, 3M Wedding will select and edit the photos , the photos editing time is 6 weeks
 • After delivering the album layout (online), we will edit it according to your feedback before printing.
 • The time you receive the album is 30 – 35 days from the date you approve the layout album online
 • If you have your favorite songs you want to use in the video, send me the name of the song & singer to perform that song

Note:

 • After 60 days from the day we send you the layout of the album (online) & 2 videos (full & highlight), if we do not receive any feedback from you, we will proceed to print and shipping the album, hand over and contract to end the contract.
 • Requirements for modifications for photos and videos after closing the contract will have to pay extra.
 • Your data (images & videos) will be stored on our system for 1 year (from your wedding day). After that, the data will automatically delete cannot recover. So download your computer/phone/phone video to store. We will not take any responsibility if the data is not recovered


Delivery date

Edited photos

1/15/2022 – 9:00 PM

Layout album

1/22/2023 – 9:00 PM

Full video

1/14/2023 – 9:00 PM

Highlight video

1/21/2023 – 9:00 PM

 • Video after handing them over will support you to edit them about 3 times. 
 • After 45 days from the date 3M delivered the edited product, if you do not respond to the content that needs to be edited about the album layout, 3M will proceed to print the album and send an email to hand over, ending the contract.
 •  Customers must download photos to your computer for storage. Your photo & video data will be automatically deleted all on our system after 1 year from your wedding date & cannot be recovered. We are not responsible for any loss of data due to your failure to download

Ngày giao

Full video

2/25/2023 – 9:00 PM

Highlight video

3/4/2022 – 9:00 PM

 • Thời gian edit video full là 8 tuần và video highlight là 9 tuần kể từ ngày cưới.
 • Nếu anh chị có bài hát yêu thích muốn được sử dụng trong video, vui lòng gửi Byn tên bài hát & ca sỹ trình bài
 • Video sau khi bàn giao sẽ hỗ trợ sửa theo ý anh chị 3 lần. Khi note sửa, anh chị vui lòng note giúp team chi tiết tất cả những chỗ anh chị muốn sửa để team edit sửa đúng theo yêu cầu của anh chị và bàn giao sản phẩm hoàn thiện đến anh chị trong thời gian sớm nhất
 • Thời gian để 3M điều chỉnh lại video theo feedback của ảnh chị là 7 – 14 ngày (kể từ ngày nhận được feedback)
 • Sau 45 ngày kể từ ngày 3M giao sản phẩm đã edit, nếu anh chị không phản hồi nội dung cần chỉnh sửa về 2 video, 3M sẽ tiến hành bàn giao, kết thúc hợp đồng.
 • Dữ liệu của anh chị (video) sẽ được lưu trữ tại hệ thống của 3M trong vòng 1 năm kể từ ngày cưới của anh chị. Sau 1 năm, hệ thống sẽ tự động xóa toàn bộ dữ liệu (KHÔNG THỂ KHÔI PHỤC). Vì vậy, anh chị cần download video về máy tính/điện thoại cá nhân để lưu trữ. Sau 1 năm kể từ ngày cưới của anh chị, 3M không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu mất dữ liệu  do anh chị không download.

Delivery Date

Full video

2/25/2023 – 9:00 PM

Highlight video

3/4/2022 – 9:00 PM

 • Time to edit full video is 8 weeks and highlight video is 9 weeks from the date of wedding.
 • If you have a favorite song that you want to use in the video, please send me the name of the song and the singer
 • The video after handing over will support you to correct it 3 times. When editing notes, please help the team detail all the content you want to edit so that the editing team can correct it according to your requirements and hand over the finished product to you as soon as possible.
 • The time for 3M to adjust the video according to the feedback of your photo is 7-14 days (from the date of receiving the feedback).
 • After 45 days from the date 3M delivered the edited product, if you do not respond to the content to be edited on the 2 videos, 3M will hand over and terminate the contract.
 • Your data (video) will be stored in 3M’s system for 1 year from the date of your wedding. After 1 year, the system will automatically delete all data (NOT RECOVERY). Therefore, you need to download the video to your personal computer/phone for storage. After 1 year from the date of your wedding, 3M is not responsible for any loss of data because you do not download.